Execució de mur pantalla continu in situ, tant en sec com amb ús de llots bentonítics, mòduls de pantalla o zapilots, pantalles impermeabilitzants de bentonita-ciment, etc… Pantalles amb gruixos desde 0,35 m. a 0,80 m., i longituds de zapilots de 1.60, 2.00, 2.60, 2.70 i 3.00 m., Pantalles fins a 30 m. de profunditat. Ús de juntes amb boca de llop a les diferents profunditats de treball, tractament dels llots bentonítics.
Oferim la possibilitat de realitzar el fressat del mur pantalla, deixant un acavat òptim per a realitzar qualsevol tipus d'actuació sobre ell. Eliminant les irregularitats en planimetria, neteja i sanejament de la superfície. Una vegada fressat es podrà pintar, regularitzar amb morter, realitzar un tractament impermeabilitzant a base de ciments, rematar amb tabic d'obra o un tras dossat de pladur.

El fressat permet realitzar una perfecta unió entre les losses i forjats com la pantalla, reduïr l'espessor del mur en zones concretes com rampes, buits de l'ascensor o simplement guanyar aquests 5 cms vitals que ens permeten col.locar un vehícle.
Formació d'ancoratjes al terreny, temporals o permanents i perns d'ancoratjes, utilitzant per a la seva ejecució diferents tècniques de perforació (entubat, columna d'aigua, autoperforant, martell de fons...).
Tesat de formacions d'ancoratjes utilitzant equips unifilars y multifilars. En ancoratjes permanents es pot subministrar caps tibables i/o cèl.lules de càrrega.
Execució de micropilots fins a un diàmetre màxim de 250 mm., executats amb les mateixes tècniques de perforació que els ancoratjes utilizats en obra de nova construcció, realces, pantalla de micropilots..., els micropilots són la solució ideal per a aquelles obres que per la seva dificultat d'accés, el seu tamany o la tipologia del terreny, no permeti cimentacions amb formigó armat.
Com a complement als treballs de perforació, realitzem a petició del client, murs guia, jàssereses de coronació, vigues metàliques de repartiment, gunitats, lloses encepades...
Injecions de ciment tipus IR (inyecció repetitiva), IRS (repetitiva selectiva), per a consolidacions de terreny, aument del bulb en ancoratjes...